สศช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

     เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562  สศช. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ          ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นำไปสู่แผนปฏิบัติราชการและแผนงาน/โครงการของหน่วยงานภาครัฐได้ และสามารถจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำคำของบประมาณให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้    รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในระบบติดตามประเมินผลที่จะทำมาใช้กำกับติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีนายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                    และนายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เป็นผู้ชี้แจงการประชุม

     โดยกิจกรรมในการประชุมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ในช่วงเช้าจะเป็นการชี้แจงการจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ทั้งในฐานะหน่วยงานผู้ประสานงานร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อนำไปสู่การจัดทำคำของบประมาณ และในช่วงบ่ายจะเป็นการ Workshop แบ่งกลุ่มการจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน

     ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คน และในระหว่างการประชุมมีผู้ส่งคำถามมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลังจากการประชุมครั้งนี้ สศช. จะประมวลและรวบรวมคำถามทั้งหมด ขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงาน  ต่อไป

     คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารการประชุม