อภิธานศัพท์ ครั้งที่ 3

คำศัพท์

ความหมาย

ที่มา

ปรากฏอยู่ใน

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และพื้นที่อื่นใดที่อยู่ในภาคตะวันออกที่กำหนดเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561. (2561, 14 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนที่ 34 ก หน้า 2.

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/034/1.PDF

แผนแม่บทประเด็นที่ 9 หน้าที่ 6

เขตอนุรักษ์

เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตสงวนเพื่อการท่องเที่ยว และเขตพื้นที่คุ้มครองอย่างอื่นเพื่อสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามที่มีกฎหมายกำหนด

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (2535,4 เมษายน) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 17 หน้า 3

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/037/1.PDF

แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ 6 หน้าที่ 27

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

แพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 (2562,30 เมษายน.).ราชกิจนาบุเษก.เล่ม 136 ตอนที่ 56 ก. หน้า 165-185

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0165.PDF

แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ 7 หน้าที่ 11

แหล่งกำเนิดมลพิษ

โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ และสถานที่ประกอบกิจการใด ๆ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของมลพิษ

พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562. (2562, 22 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 ตอนที่ 67 ก หน้า 217.

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0215.PDF

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 5 หน้าที่ 47

ไต่สวน

การแสวงหา รวบรวม และการดําเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561. (2561, 21 กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนที่ 52 ก หน้า 4.

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/052/1.PDF

แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ 11 หน้าที่ 8

การแพทย์ฉุกเฉิน

การปฏิบัติการฉุกเฉิน การศึกษา การฝึกอบรม การค้นคว้าและการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินการจัดการ การบําบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน และการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551. (2551,6 มีนาคม.).ราชกิจจาบุเษก.เล่ม 125 ตอนที่ 44 ก. หน้า 2

https://www.niems.go.th/1/upload/migrate/file/255601101636362435_c2ps85DUy7tpW0yp.pdf

แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ 7 หน้าที่ 11

การสืบเสาะและพินิจ

การแสวงหาข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถูกสืบเสาะและพินิจเพื่อประมวลข้อเท็จจริง จัดทํารายงานและความเห็นเสนอประกอบการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ

พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559. (2559, 3 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 133 ตอนที่ 88 ก หน้า 2.

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/088/1.PDF

แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ 4 หน้าที่ 123

คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดุลยภาพของธรรมชาติ อันได้แก่ สัตว์ พืช และทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ และสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีพของประชาชน และความสมบูรณ์สืบไปของมนุษยชาติ

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (2535,4 เมษายน ) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 17 หน้า 2

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/037/1.PDF

แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ 6 หน้าที่ 20

ผู้เสียหาย

บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือร่างกายหรือจิตใจเนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่น โดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น

พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (31 ตุลาคม) มาตรา 3.

http://web.krisdika.go.th/lawHeadContent.jsp?fromPage=lawHeadContent&formatFile=htm&hID=0

แผนแม่บทประเด็นที่ 1 หน้าที่ 16

สิ่งแวดล้อม

สิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทําขึ้น

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (2535,4 เมษายน ) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 17 หน้า 2

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/037/1.PDF

แผนแม่บทประเด็นที่ 18 หน้าที่ 8