อภิธานศัพท์ ครั้งที่ 2

คำศัพท์

ความหมาย

ที่มา

ปรากฏอยู่ใน

คดีมโนสาเร่

1. คดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา (ไม่เกินสามแสนบาท)
2. คดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละสี่พันบาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา (ไม่เกินเดือนละสามหมื่นบาท)

สถาบันนิติธรรมาลัย. (2562). ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, 12 กันยายน 2562

http://www.drthawip.com/civilprocedurecode/001

พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ.ศ. 2546, 12 กันยายน 2562

http://drmlib.parliament.go.th/securepdf/p_35618.pdf

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 4 หน้าที่ 25

ฟาร์มอัจฉริยะ

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลและวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง (เช่น เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีนาโน) มาใช้เพื่อพัฒนาการเกษตรที่ในเบื้องต้นครอบคลุมถึงการจัดทำทะเบียนเกษตรกรรายแปลง การทำระบบจัดการและแลกเปลี่ยนความรู้ทางการเกษตรการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกและฟาร์มการบริการจัดการระบบน้ำและการใช้น้ำ การวางแผนการผลิต การทำระบบบัญชี การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบขนส่งและโลจิสติกส์ ไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน การทำการตลาด และการตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์เกษตร เป็นต้น

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2562). นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 23 กรกฎาคม 2562

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/047/T_0001.PDF

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 หน้าที่ 21
แผนแม่บทประเด็นที่ 3 หน้าที่ 2

O–NET

Ordinary National Education (O-net) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อชี้วัดคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของประเทศ ซึ่งข้อสอบ O-net ประกอบด้วย 8 วิชา โดยแต่ละวิชามีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย
1. วิชาภาษาไทย
2. วิชาสังคมศึกษา
3. วิชาภาษาอังกฤษ
4. วิชาคณิตศาสตร์
5. วิชาวิทยาศาสตร์
6. วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
7. วิชาศิลปะ
8. วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ทั้งนี้ วิชาที่นำมาคำนวณคะแนนแอดมิชชั่นมีเพียง 5 วิชาแรกเท่านั้น

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ. (2558). O-NET (Ordinary National Educational Test), 4 มิถุนายน 2562

http://www.niets.or.th/th/catalog/view/211

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 1 หน้าที่ 11

ธุรกรรมออนไลน์

ธุรกรรมที่กระทำขึ้นโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  (พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544) การทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ครอบคลุมการทำธุรกรรมตั้งแต่การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) การซื้อขายสินค้าและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Trading and service) การรับรองสิทธิทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (e-Health) การยื่นคำร้องคำขอหนังสือ/เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดทำรายงานและเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing and e-Reporting)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2559). แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 12 กันยายน 2562

http://www.mdes.go.th/assets/portals/1/files/590613_4Digital_Economy_Plan-Book.pdf

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 8 หน้าที่ 23

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

เป็นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในองค์การ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน). การเปลี่ยนภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล, 2 กันยายน 2562

https://www.dga.or.th/upload/download/file_74d73af09053ed5071f9aa5c539ba74c.pdf

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 2 หน้าที่ 10

พยาน

หลักฐานเครื่องพิสูจน์ข้อเท็จจริง, ผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นหลักฐานเครื่องพิสูจน์ได้

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. พยาน , 5 มิถุนายน 2562

http://www.royin.go.th/dictionary/

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 4 หน้าที่ 50

พนักงานสอบสวน

เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. พนักงานสอบสวน, 30 สิงหาคม 2562

http://un-act.org/wp-content/uploads/2015/11/The-Criminal-Procedure-Code-EngTha.pdf

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 4 หน้าที่ 3

พนักงานอัยการ

เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล ทั้งนี้จะเป็นข้าราชกาลในกรมอาญา หรือเจ้าพนักงานอื่นผู้มีอำนาจเช่นนั้นก็ได้

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. พนักงานอัยการ, 30 สิงหาคม 2562

http://un-act.org/wp-content/uploads/2015/11/The-Criminal-Procedure-Code-EngTha.pdf

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 4 หน้าที่ 3

ธุรกิจ start-up

กลุ่มบุคคลหรือองค์กรธุรกิจขนาดเล็กที่จัดตั้งขึ้น ด้วยบุคลากรและทรัพยากรจำนวนน้อย แต่มีความคิดที่ต้องการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT

กระทรวงอุตสาหกรรม. (2559). Startup, 9 กันยายน 2562

http://www.industry.go.th/industry/index.php/th/knowledge/item/10604-startup

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 5 หน้าที่ 123

ผลิตภัณฑ์มวลรวม

มูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นโดยใช้ทรัพยากรที่คนของประเทศนั้นๆ เป็นเจ้าของ มีทั้งที่ผลิตในและนอกประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ Gross National Product (GNP), 19 กันยายน 2562.

https://www.cad.go.th/cadweb_client/ewt_news.php?nid=2848&filename=index

 

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 5 หน้าที่ 8