วันที่/เดือน/ปี เลขที่หนังสือ เรื่อง ลิงค์ข้อมูล
29 มิถุนายน 2564

ด่วนที่สุด
นร 1112/(กยป.) 023

28 มิถุนายน 2564
ด่วนที่สุด นร 1112/ว 3809
15 มิถุนายน 2564
ด่วนที่สุด นร 1112/ว 3543
และ ว 3544
การจัดทำโครงกำรสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ