แผนระดับ 3

เอกสาร

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

Template แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี

pdf
ไฟล์ pdf
word-doc-icon
ไฟล์ docx

Template แผนปฏิบัติราชการรายปี

pdf
ไฟล์ pdf
word-doc-icon
ไฟล์ docx

Template แผนปฏิบัติการด้าน…

pdf
ไฟล์ pdf
word-doc-icon
ไฟล์ docx

แนวทางการเสนอแผนระดับที่ 3 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

pdf
ไฟล์ pdf

รายการตรวจสอบการพิจารณาแผนระดับ 3 เพื่อประกอบการวิเคราะห์กลั่นกรองแผนระดับ 3 ของ สศช.

pdf
ไฟล์ pdf
word-doc-icon
ไฟล์ docx

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

pdf
ปี 2546
pdf
ปี 2562

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแผนระดับ 3

pdf
ไฟล์ pdf
Close Menu