การเพิ่มเติมองค์ประกอบในคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารลำดับที่ ๑ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๓๔๗/๒๕๖๓

จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารลำดับที่ ๒ มติคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ ๔ แห่ง

เอกสารลำดับที่ ๓ รายการจังหวัดนำร่อง ๓๓ จังหวัด


ข้อมูลองค์กรเกษตรกรและสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ข้อมูลทะเบียนหนี้เกษตรกร และโครงการปรับโครงสร้างหนี้ ๔ ธนาคารรัฐ (ปคน.)