icon แม่บท-21-1

สรุปห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT) ของ 140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อยภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับแก้ไข)​

เอกสาร

210101

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

210102

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ลดลง

210201

การดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ