แนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)

files
หนังสือชี้แจงแนวทาง
การดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ นร 1112/ว 5811
check-list
การจัดทำแผนระดับที่ 3
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2
project
การจัดทำโครงการ
ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนระดับที่ 2 และ 3
newspaper
การรายงานผลเพื่อ
การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล
database-2
การเชื่อมฐานข้อมูล
กับระบบ eMENSCR
phone
ช่องทางติดต่อ คำถาม
ที่พบบ่อย และเอกสาร
ประกอบที่เกี่ยวข้อง