.

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับปรับปรุง)

แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็น

การรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2565

(ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ช่วงที่ 2 ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2580)) (ฉบับปรับปรุง)

icon แม่บท-1-1
1) ความมั่นคง
icon แม่บท-2-1
2) การต่างประเทศ
icon แม่บท-3-1
3) การเกษตร
icon แม่บท-4-1
4) อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต
icon แม่บท-5-1
5) การท่องเที่ยว
icon แม่บท-6-1
6) พื้นที่และเมือง
น่าอยู่อัจฉริยะ
icon แม่บท-7-1
7) โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
icon แม่บท-8-1
8) ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่
icon แม่บท-9-1
9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
icon แม่บท-10-1
10) การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม
icon แม่บท-11-1
11) การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต
icon แม่บท-12-1
12) การพัฒนาการเรียนรู้
icon แม่บท-13-1
13) การเสริมสร้าง
ให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
icon แม่บท-14-1
14) ศักยภาพการกีฬา
icon แม่บท-15-1
15) พลังทางสังคม
icon แม่บท-16-1
16) เศรษฐกิจฐานราก
icon แม่บท-17-1
17) ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม
icon แม่บท-18-1
18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
icon แม่บท-19-1
19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
icon แม่บท-20-1
20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
icon แม่บท-21-1
21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
icon แม่บท-22-1
22) กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม
icon แม่บท-23-1
23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม