ไฟล์ JSON แผนแม่บทฯ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต