ไฟล์ JSON แผนแม่บทฯ ประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ