ไฟล์ JSON แผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้