ไฟล์ JSON แผนแม่บทฯ ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม