ไฟล์ JSON แผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน