ไฟล์ JSON แผนแม่บทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม