icon แม่บท-8-1

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

เอกสาร

Icon-PowerPoint
การชี้แจงการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี 2565_08 ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่
SME
แผนแม่บทประเด็น
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่