icon แม่บท-10-1

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม

เอกสาร

Icon-PowerPoint
การชี้แจงการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี 2565_10 การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม
การปรับเปลี่ยนค่านิยม
แผนแม่บทประเด็น
การปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม