การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ)​

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ)​

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการประชุม

กำหนดการประชุม
ITA 2562
แบบฟอร์มโครงการ ITA
เอกสารการประชุม (.pdf)
กิจกรรม Workshop