การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม)

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม)

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม จามจุรี บอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการประชุม

กำหนดการประชุม
เอกสารการประชุม (.pdf)
แบบฟอร์มโครงการ Workshop