การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 23 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการชี้แจง
กำหนดการประชุม
q&a
แบบฟอร์มการส่งคำถาม
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ (.pdf)
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ (.docx)