การประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ปี 2563

การประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 1/2563

เอกสารการประชุม

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง