การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565
และมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565