การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

ปี 2563

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 3/2563 (วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563)

เอกสารการประชุม

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2563

ปี 2562

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2562

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2562

ปี 2561

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 5/2561

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 4/2561

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 3/2561

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2561

ปี 2560

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2560