ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ul { list-style-type: none; margin: 0; padding: 1em; color: #ccc; } li { display: inline-block; position: relative; padding-right: 2em; margin: 0; } li:after { content: '>'; position: absolute; display: inline-block; right: 0; width: 2em; text-align: center; } li:last-child:after { content: ''; } a { font-family: 'Prompt', sans-serif; text-decoration: none; display: inline-block; color: #004a8b; white-space: normal; } a:hover { text-decoration: none; }

     ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ 21  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง

info3มนุษย์

ตัวชี้วัด

Young Asian scientists wearing aprons and bucket hats using digital tablet while checking quality of fresh ripe strawberries at spacious modern greenhouse
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดี
ของคนไทย
3-มนุษย์2
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3-มนุษย์3
การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย

สื่อที่เกี่ยวข้อง