ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ul { list-style-type: none; margin: 0; padding: 1em; color: #ccc; } li { display: inline-block; position: relative; padding-right: 2em; margin: 0; } li:after { content: '>'; position: absolute; display: inline-block; right: 0; width: 2em; text-align: center; } li:last-child:after { content: ''; } a { font-family: 'Prompt', sans-serif; text-decoration: none; display: inline-block; color: #004a8b; white-space: normal; } a:hover { text-decoration: none; }

     ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง

info5สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

5-สิ่งแวดล้อม3
พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5-สิ่งแวดล้อม2
สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม
ได้รับการฟื้นฟู
5-สิ่งแวดล้อม1
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5-สิ่งแวดล้อม4
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ

สื่อที่เกี่ยวข้อง