ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ul { list-style-type: none; margin: 0; padding: 1em; color: #ccc; } li { display: inline-block; position: relative; padding-right: 2em; margin: 0; } li:after { content: '>'; position: absolute; display: inline-block; right: 0; width: 2em; text-align: center; } li:last-child:after { content: ''; } a { font-family: 'Prompt', sans-serif; text-decoration: none; display: inline-block; color: #004a8b; white-space: normal; } a:hover { text-decoration: none; }

     ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพื่อส่วนรวม  การกระจายอ่านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

info4สังคม

ตัวชี้วัด

4-เสมอภาค1
ความแตกต่างของรายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ
ระหว่างกลุ่มประชากร
4-เสมอภาค2
ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน
4-เสมอภาค3
ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
4-เสมอภาค4
คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ

สื่อที่เกี่ยวข้อง