ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

     ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด

1มั่นคง-1.jpg
ความสุขของประชากรไทย
1มั่นคง-2.jpg
ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
1มั่นคง-3.jpg
ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง
และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
1มั่นคง-4.jpg
บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ
1มั่นคง-5.jpg
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

สื่อที่เกี่ยวข้อง