วัยผู้ใหญ่

วัยผู้ใหญ่

         วัยแรงงาน  ซึ่งเป็นวัยสำคัญช่วงวัยหนึ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศในอนาคต  โดยจะประกอบด้วยทั้งวัยแรงงานในปัจจุบัน  รวมทั้งวัยรุ่นและนักศึกษาที่จะเติบโตขึ้นกลายเป็นวัยแรงงานต่อไป  ทั้งนี้  จากการกระจายความเจริญที่จะไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศในอนาคต  วัยแรงงานจะสามารถทำงานได้ในภูมิลำเนาของตนเอง  ไม่ต้องเดินทางเข้าเมืองหลวงเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าเฉกเช่นปัจจุบัน  ทำให้สามารถได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว  สถาบันครอบครัวมีความแข็งแรงขึ้น  โดยที่แต่ละภูมิภาคจะได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการและท่องเที่ยว และภาคเกษตร  มีโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องที่เอื้อและอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน  ได้รับการยกระดับจาก “ผู้ใช้แรงงาน” เป็น “ผู้ใช้พลังสมอง” ที่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน นวัตกรรม เทคโนโลยี และข่าวสารข้อมูลได้สะดวก  มีอาชีพ รายได้ และความรู้การบริหารจัดการทางการเงินที่จะนำพาไปสู่การมีหลักประกันทางการเงินหลังเกษียณ