วัยสูงอายุ

วัยสูงอายุ

          ผู้สูงอายุ  ในอนาคตเราจะมีทั้งประชากรที่เป็นผู้สูงอายุอยู่แล้ว  และประชากรที่จะเปลี่ยนจากวัยแรงงานสู่การเป็นผู้สูงอายุ  ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุใหม่หรือไม่  ก็จะได้รับการดูแลและบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ครอบคลุม ทั่วถึง และเข้าถึงได้  มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินชีวิต (Universal Design)  ได้รับการส่งเสริมและสนับสุนนให้มีส่วนร่วมทางสังคม  มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีศักดิ์ศรี  เป็นอีกหนึ่งแรงพลังในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศได้เฉกเช่นเดียวกับช่วงวัยอื่น ๆ