เอกสารประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (ฺBig Rock) ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุง