หลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

หลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้ประสานงาน (Email : nscr@nesdc.go.th)
– นางสาวดารัณ พันสวะนัด 095-9153696
– นาวสาวถิรพร สิงห์ลอ 083-4105572