การขับเคลื่อนการดำเนินการสำคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖


หนังสือ สศช.

หนังสือ นร ๑๑๑๒/๘๖๔
เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินการสำคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖


สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

บันทึกข้อความ
เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินการสำคัญ
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖


สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓. รายการ QR Code เอกสารประกอบการพิจารณา