ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566


หนังสือ สศช.

หนังสือ นร ๑๑๑๒/๓๗๗๗
เรื่อง ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566


สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำเนาบันทึกข้อความ
เรื่อง ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566