รูปภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ (ภาคใต้)

รูปภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ (ภาคใต้)

วันที่ 31 มกราคม 2563 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา