เอกสารคำอธิบายประกอบ
(PRE - WORKSHOP)
แนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประจำปีงบประมาณ 2567