สิ้นสุดกระบวนการรับฟังความเห็นแล้ว

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
(พ.ศ. 2566 - 2570)

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น

pdf
ดาวโหลดไฟล์ pdf

แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์
ต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

mobile-app
แสดงความคิดเห็น Online สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มจังหวัด
social-media
แสดงความคิดเห็น Online สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเฉพาะส่วนกลาง

แสดงความคิดเห็นออนไลน์
ต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

แบบฟอร์มการให้ความเห็นสำหรับภาคีการพัฒนาในระดับพื้นที่
ตามหนังสือถึงจังหวัด ที่ นร 1126/6828
และหน่วงานส่วนกลาง ที่ นร 1126/ว 6827

mobile-app
แสดงความคิดเห็น Online สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มจังหวัด
social-media
แสดงความคิดเห็น Online สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเฉพาะส่วนกลาง
แสดงความคิดเห็น Online สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มจังหวัด
แสดงความคิดเห็น Online สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเฉพาะส่วนกลาง