icon แม่บท-21-1

สรุปความสอดคล้องของโครงการในระบบ eMENSCR ต่อห่วงโซ่คุณค่า ฯ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ

เอกสาร

210101

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

210102

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

210201

การดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ