icon แม่บท-19-1

สรุปความสอดคล้องของโครงการในระบบ eMENSCR ต่อห่วงโซ่คุณค่า ฯ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การบริหารจัดการน้ำ ทั้งระบบ

เอกสาร

190101

ระดับความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นจากระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ 5)

190102

ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ำเพิ่มขึ้น

190103

ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ำ เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน

190201

ระดับความมั่นคง ด้านน้ำในเขตเมืองเพิ่มขึ้น

190202

ระดับความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการ พัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

190203

ผลิตภาพจากการใช้น้ำเพิ่มขึ้น

190301

แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น