การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
(ภาคกลาง)

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ (ภาคกลาง)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

แบบตอบรับการประชุม