การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
(ภาคเหนือ)

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ (ภาคเหนือ)

วันที่ 27 มกราคม 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แบบตอบรับการประชุม