การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

วันที่ 20 มกราคม 2563 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

แบบตอบรับการประชุม