การรับโอนข้าราชการ
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ส่งแบบฟอร์มการรับโอนได้ที่

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

และสำเนาส่งทาง E-mail : Punnaluk@nesdc.go.th