ปัจจัยที่จำเป็นต้องมีโครงการฯ มารองรับและประเด็นขับเคลื่อนการดำเนินการที่ควรให้ความสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2568 (ปัจจัยกล่องแดง) แยกตามปีงบประมาณ

ปัจจัยที่จำเป็นต้องมีโครงการฯ (WHAT ปัจจัย WHAT ประเด็น)