ความสอดคล้องของหน่วยงาน
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) (WHO)

ความสอดคล้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) (WHO) แยกตามรายปี

ปัจจัยที่จำเป็นต้องมีโครงการฯ (WHAT ปัจจัย WHAT ประเด็น)