แบบฟอร์มการทบทวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (worksheet 1) สำหรับหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ (จ.3)