icon แม่บท-10-1

แบบฟอร์ม Worksheet 2
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม

เอกสาร

100101

คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น

100201

ภาคธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น

100301

สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น

Icon-PowerPoint
การชี้แจงการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี 2565_10 การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม
การปรับเปลี่ยนค่านิยม
แผนแม่บทประเด็น
การปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม