icon แม่บท-12-1

แบบฟอร์ม Worksheet 2
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้

เอกสาร

120101

คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

120201

ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น

pdf
Final Value Chain Thailand (12) การพัฒนาการเรียนรู้
Icon-PowerPoint
การชี้แจงการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี 2565_12 การพัฒนา
การเรียนรู้
การเรียนรู้
แผนแม่บทประเด็น
การพัฒนาการเรียนรู้