icon แม่บท-14-1

แบบฟอร์ม Worksheet 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น ศักยภาพการกีฬา

เอกสาร

140101

คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น

140201

นักกีฬาไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ

140301

บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น