icon แม่บท-15-1

แบบฟอร์ม Worksheet 2
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น พลังทางสังคม

เอกสาร

150101

ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

150201

ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น

150202

ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

pdf
Final Value Chain Thailand (15) พลังทางสังคม
Icon-PowerPoint
การชี้แจงการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี 2565_15 พลังทางสังคม
พลังทางสังคม
แผนแม่บทประเด็น
พลังทางสังคม