icon แม่บท-20-1

แบบฟอร์ม Worksheet 2
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

เอกสาร

200101

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

200201

หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

200301

เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

200302

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน

200401

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว

200501

บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีตวามสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ

pdf
Final Value Chain Thailand (20)การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
Icon-PowerPoint
การชี้แจงการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี 2565_20 การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนแม่บทประเด็น
การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ